Zmluvné a obchodné podmienky

Tieto obchodné a zmluvné podmienky platia pre nákup v internetovom zásielkovom obchode  (e-shope) „PBS - drevené modely“ na www.pbs-shop-modely.webnode.sk a v jeho podstránkach. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (zákazníka).

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu PBS - drevené modely je spoločnosť :

        momentálne mimo prevádzky


Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené prostredníctvom internetového zásielkového obchodu „PBS - drevené modely medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou zákazníkom „kupujúcim“ občan (fyzická osoba), riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami „PBS - drevené modely“ Občianskym zákonníkom v platnom znení, Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v platnom znení a zákonom O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v platnom znení.

V prípade, ak je zmluvnou stranou „kupujúcim“ podnikajúca fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami „PBS - drevené modely“ Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 

Registrácia

Systém umožňuje objednať predávaný tovar registrovaným zákazníkom – kupujúcim, ktorí sú povinní zadať osobné/firemné údaje a ďalšie potrebné údaje pre doručenie tovaru počas vytvárania prvej objednávky v e-shope : „PBS - drevené modely“. Po registrácií pri prvom nákupe budú na kontaktný e-mail zákazníka automaticky zaslané údaje o registrácií, prihlasovacie meno a heslo. Ďalšie objednávky je možné zrealizovať na základe prihlásenia zákazníka pomocou zaslaného prihlasovacieho mena a hesla bez opakovaného zadávania ostatných objednávacích údajov.

Zrušenie registrácie zákazníka, príp. zmenu registračných údajov vykoná prevádzkovateľ internetového obchodu na základe písomnej žiadosti zaslanej zákazníkom na e-mail prevádzkovateľa e-shopu : obchod@pbsprojekt.sk.

 

Objednávanie

Pred objednaním predávaného tovaru a pri jeho prezeraní v jednotlivých kategóriách na stránkach e-shopu nie je nutné, aby bol zákazník zaregistrovaný a prihlásený.

Objednávanie sa realizuje stlačením tlačidla „Kúpiť" a zadaním požadovaného počtu kusov pre každý druh tovaru. Vaše objednávanie sa zobrazuje v objednávkovom paneli vo forme „Nákupného košíka“. V  nákupnom košíku je počas vytvárania objednávky možné objednaný tovar vymazať, zvýšiť ale znížiť počet kusov a pridať ďalšie položky. Do nákupného košíka sa rýchlo dostanete stlačením ikony „nákupného košíka“ v pravom hornom rohu z ktorejkoľvej podstránky e-shopu.

Pokračovať v nákupe môžete stlačením tlačidla „Pokračovať v nákupe“ a opakovaným výberom akéhokoľvek ďalšieho tovaru. Obsah nákupného košíka zostane zachovaný počas celej doby vášho prehliadania a objednávania tovaru. Jeho obsah nie je záväzný až do vytvorenia záväznej objednávky.

Pokiaľ ste s obsahom nákupného košíka spokojný, potvrďte tlačidlo "Zaplatiť". Dostanete sa do vytvorenia záväznej objednávky, kde máte možnosť a zadať vaše osobné/firemné údaje, poštovú adresu na ktorú bude tovar doručený a skontrolovať obsah objednávky.

 

Ako „nový zákazník“ musíte pri prvej registrácií zadať všetky požadované údaje potrebné pre vystavenie daňových dokladov a korektné doručenie zásielky. Po zadaní údajov nového zákazníka prebehne registrácia  a na Váš e-mail  Vám budú zaslané prihlasovacie údaje do e-shopu.

Ako „registrovaný zákazník“ môžete objednávku zadať len prihlásením sa po zadaní Vašej „e-mailovej adresy“ a zaslaného „hesla“ do e-shopu. Po stlačení tlačidla „Prihlásiť“ sa zobrazia pre kontrolu Vaše osobné/firemné údaje, ktoré môžete upraviť.

Po stlačení tlačidla „Pokračovať“ si môžete zadať spôsob platby a doručenia tovaru. Pri jednotlivých možnostiach „platby a dopravy“ je uvedený účtovaný poplatok, príp. sú uvedené zľavy na dopravu pri objednávke v stanovenej výške jednotlivej objednávky. Ďalej pokračujete stlačením tlačidla „Pokračovať“.

 

Po zadaní všetkých potrebných údajov objednávky sa dostanete na „Potvrdenie objednávky“, kde si môžete pred záväzným odoslaním objednávky skontrolovať Vaše fakturačné údaje a údaje pre doručenie, zoznam objednaných položiek objednávky, cenu za spôsob dopravy a formu úhrady a celkovú cenu objednávky. Do samostatnej kolónky môžete napísať odkaz pre pracovníkov predajcu.  Do tohto kroku je možné vrátiť sa v objednávke späť, alebo objednávku úplne zrušiť.

Po tejto finálnej kontrole obsahu objednávky stlačte tlačidlo „Odoslať objednávku“, čím bude objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu „PBS - drevené modely“. Na stránke sa zobrazí oznam o úspešnom dokončení objednávky a na Vašu e-mailovú adresu je zaslané potvrdenie objednávky. Prípadné ďalšie objednávanie tovaru je možné len vytvorením ďalšej objednávky. V prípade, že v časovom rozsahu jednej hodiny medzi objednávkami od jedného zákazníka na rovnakú adresu pre doručenie je možné objednávky zlúčiť, pričom suma objednávok sa spočítava a platia dodacie podmienky podľa celkovej ceny zlúčenej objednávky.

O priebehu vybavenia Vašej objednávky Vás budeme priebežne informovať.

Vzhľadom k charakteru tovaru a jeho vysokej citlivosti na šetrnú dopravu si tovar obvykle musíte prevziať osobne v sídle prevádzkovateľa e-shopu, príp. bude dohodnutý spôsob a termín doručenia tovaru zákazníkovi osobným doručením predávajúcim za vopred dohodnutú úhradu dopravných nákladov. Možný spôsob dopravy daného druhu tovaru je uvedený v popise tovaru. Požiadavku na dopravu tovaru na adresu zákazníka je potrebné uviesť do samostatnej kolónky odkazu pre pracovníkov predajcu.

 

Prípadné zrušenie objednávky zo strany zákazníka je možné do troch hodín od vystavenia objednávky, zaslaním žiadosti o zrušenie objednávky na e-mail prevádzkovateľa :

O trvalé zrušenie registrácie zákazníka v objednávkovom systéme e-shopu „PBS - drevené modely“ ak nebola odoslaná objednávka je možné požiadať písomne na adrese prevádzkovateľa :

 

Platba a spôsob doručenia

Objednaný tovar na internetovom obchode „PBS - drevené modely“ Vám bude vzhľadom k jeho vysokej citlivosti na šetrnú prepravu odovzdaný :

- pri osobnom odbere v mieste sídla prevádzkovateľa e-shopu po úhrade predfaktúry alebo po úhrade v hotovosti,

        alebo

- zástupcom prevádzkovateľa e-shopu zákazníkovi v mieste zadanej adresy pre doručenie v termíne na základe predchádzajúcej dohody. Doprava bude uskutočnená až následne po úhrade predfaktúry. Osobná doprava zákazníkovi bude zo strany predajcu faktúrovaná na základe vopred dohodnutej ceny dopravy a dopravných podmienok a bude obsiahnutá vo vystavenej predfaktúre.

Cena poplatkov za jednotlivé druhy dopravy a spôsob úhrady je uvedená vo formulári zadávania dodacích podmienok v objednávke a v samostatnom „Cenníku dopravy“ v obchodných podmienkach e-shopu „PBS - drevené modely“. Pri jednorázovej objednávke tovaru nad stanovenú celkovú sumu 1000,- euro, (po riadnej úhrade predavkovej faktúry) je osobná doprava tovaru na území Slovenskej republiky poskytovaná „zadarmo“ na náklady predávajúceho.

Pri dodávkach tovaru z nášho e-shopu neúčtujeme balné.

V prípade väčšej jednorázovej objednávky so sumou nad 1000,- euro od overených spoľahlivých zákazníkov, je možné postupovať pri dodaní tovaru podľa osobného dohovoru a za iných dohodnutých platobných podmienok.

 

Práva a povinnosti predávajúceho:

Povinnosťou predávajúceho je vybaviť záväznú objednávku a odoslať tovar dostupný na sklade  do 4 pracovných dní od prijatia objednávky. Ak je v popise tovaru uvedená dlhšia dodacia lehota, alebo je tento tovar len na vyžiadanie (výroba na objednávku), je pri objednávke obsahujúcej tento tovar záväznou dobou doručenia táto lehota, alebo lehota ktorú predávajúci uvedie pri spätnej informácií o možnom termíne dodávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo overiť si telefonicky objednávku, u ktorej pochybuje o jej pravosti. Záväznou sa objednávka stáva po uplynutí troch hodín od jej prijatia predávajúcim.

Predávajúci je povinný dodržať množstvo, sortiment a cenu platnú v čase odoslania objednávky kupujúcim.

Predávajúci je povinný k dodanému tovaru priložiť daňový doklad - faktúru.

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu poskytol kupujúci, bude používať len k účelom súvisiacim so službami e-shopu a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, ak to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný údaje o kupujúcom vymazať z databázy zákazníkov.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť čiastku zaplatenú kupujúcim za vrátený tovar poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom do 7 pracovných dní od osobného vrátenia tovaru kupujúcim na adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci nevracia poštovné a dopravné poplatky súvisiace s odoslaním tovaru.

Predávajúci je povinný vybaviť oprávnenú reklamáciu kupujúceho do 14 dní od jej podania - výmenou poškodeného tovaru za rovnaký alebo vrátením peňazí. Poštovné a poplatky za dopravné náklady predávajúci nevracia.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody a poškodenia vzniknuté na tovare po osobnom prevzatí zákazníkom alebo po osobnom doručení tovaru zákazníkovi.

 

Práva a povinnosti kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a zaplatiť jeho celkovú cenu vrátane dopravných poplatkov.

Kupujúci vo svojej objednávke uvedie správnu poštovú adresu, na ktorú má predávajúci tovar v prípade požiadavky na osobnú dopravu doručiť.

Kupujúci má právo objednávku stornovať zaslaním e-mailu na prevádzkovateľa e-shopu do troch hodín od jej zadania.

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. Vzniká mu tým nárok na vrátenie sumy, ktorú za tovar zaplatil, ktorú mu predávajúci pošle ak splní nasledovné podmienky:

- tvar musí byť vrátený osobne a vrátený tovar nesmie byť poškodený ani inak znehodnotený,

- kupujúci oznámi odstúpenie od zmluvy vopred na e-mail prevádzkovateľa,

- kupujúci doručí tovar osobne spolu s daňovým dokladom/faktúrou/na adresu predávajúceho:

Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný presvedčiť sa, že bol tovar doručený vporiadku a musí byť obojstranne podpísaný preberací protokol. Preberaný stav tovaru bude zdokumentovný fotodokumentáciu daného kusa tovaru pred odovzdaním. V prípade poškodenia tovaru musí kupujúci s doručovateľom spísať protokol o poškodení tovaru. V prípade zjavného poškodenia zásielky je zákazník oprávnený od doručovateľa zásielku neprevziať. V prípade, že bol poškodený tovar ktorý zásielka obsahovala, reklamuje ho priamo u predávajúceho e-mailom na adrese :  V reklamácii je povinný uviesť číslo a dátum objednávky, presný popis poškodenia a fotodokumentáciu poškodenia tovaru.